Hướng dẫn thêm Thẻ Meta Twitter chuẩn SEO cho blogspot

Hướng dẫn cài đặt Thẻ Meta Twitter chuẩn SEO cho blogspot blogger đơn giản, code đã được viết sẵn các bạn chỉ cần copy đoạn code dán dưới thẻ </head> và lưu lại là xong.
Hướng dẫn thêm Thẻ Meta Twitter chuẩn SEO cho blogspot
Đoạn code bê dưới
<meta expr:content='data:blog.url.canonical' name='twitter:site'/>
<meta content='giaodienblogbanhang.com' name='twitter:site' />
<meta content='summary' name='twitter:card' />
<meta expr:content='data:view.title.escaped' name='twitter:title' />
<meta expr:content='data:view.description.escaped' name='twitter:description' />
<b:if cond='data:view.featuredImage'>
    <meta expr:content='resizeImage(data:view.featuredImage, 1200, &quot;1200:630&quot;)' property='og:image' />
    <meta expr:content='resizeImage(data:view.featuredImage, 1200, &quot;1200:630&quot;)' name='twitter:image' />
    <b:elseif cond='data:widgets' />
    <b:loop reverse='true' values='data:widgets.Blog.first.posts where (p =&gt; p.featuredImage) map (p =&gt; p.featuredImage)' var='imageUrl'>
        <meta expr:content='resizeImage(data:imageUrl, 1200, &quot;1200:630&quot;)' property='og:image' />
        <meta expr:content='resizeImage(data:imageUrl, 1200, &quot;1200:630&quot;)' name='twitter:image' />
    </b:loop>
    <b:elseif cond='data:blog.postImageUrl' />
    <meta expr:content='resizeImage(data:blog.postImageUrl, 1200, &quot;1200:630&quot;)' property='og:image' />
    <meta expr:content='resizeImage(data:blog.postImageUrl, 1200, &quot;1200:630&quot;)' name='twitter:image' />
</b:if>
Thẻ meta twitter cho blogspot
Như vậy các bạn share link lên trang twitter thì thông tin hình ảnh (thumbnail, mô tả, title) cũng được hiển thị đầy đủ theo bài viết.

0 Response to "Hướng dẫn thêm Thẻ Meta Twitter chuẩn SEO cho blogspot"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel